Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden CrossFit Kollum

Welkom bij CrossFit Kollum. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en activiteiten die worden aangeboden door CrossFit Kollum. Door gebruik te maken van onze faciliteiten, diensten en website, ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CrossFit Kollum en haar leden.

1.2 CrossFit Kollum behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden gecommuniceerd via de website of per e-mail.

2. Lidmaatschap en Betaling

2.1 Lidmaatschappen worden aangegaan voor de duur van de overeengekomen termijn en worden daarna automatisch verlengd, tenzij per mail of in de SportBit app opgezegd.

2.2 Betalingen dienen vooraf te worden voldaan. Dit geschiedt via automatische incasso.

3. Annulering en Beëindiging

3.1 Je kunt je lidmaatschap beëindigen door per mail of in de Sportbit app op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

3.2 CrossFit Kollum behoudt zich het recht voor om lidmaatschappen per direct te beëindigen bij misbruik van de faciliteiten, onbehoorlijk gedrag of niet-nakoming van deze algemene voorwaarden.

4. Gezondheid en Veiligheid

4.1 Deelname aan CrossFit-activiteiten is geheel op eigen risico. Mocht je twijfels hebben over je gezondheid of blessures, raadpleeg dan een arts voordat je begint met lessen.

4.2 Je dient CrossFit Kollum onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele medische aandoeningen of blessures die je vermogen om deel te nemen aan activiteiten kunnen beïnvloeden.

4.3 CrossFit Kollum is niet verantwoordelijk voor blessures, ongevallen of schade die voortvloeien uit deelname aan onze lessen.

5. Gebruik van Faciliteiten

5.1 Je dient je te houden aan de huisregels en aanwijzingen van het personeel.

5.2 CrossFit Kollum behoudt zich het recht voor om je de toegang tot de faciliteiten te weigeren bij overtreding van de huisregels.

6. Persoonsgegevens en Privacy

6.1 CrossFit Kollum verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

6.2 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met leden.

6.3 Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens.

7. Aansprakelijkheid

7.1 CrossFit Kollum is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van leden.

7.2 CrossFit Kollum is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van deelname aan activiteiten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van CrossFit Kollum.

8. Klachten

8.1 Klachten dien je schriftelijk in te dienen bij CrossFit Kollum.

8.2 CrossFit Kollum zal klachten binnen een redelijke termijn in behandeling nemen en trachten deze naar tevredenheid op te lossen.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten tussen CrossFit Kollum en haar leden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens:

CrossFit Kollum  

Adres: Sjoerdaweg 7b, 9291NH  

E-mail: info@crossfitkollum.nl  

Telefoon: 0615377296

KVK: 81800673

Door gebruik te maken van de diensten van CrossFit Kollum ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij danken je voor je vertrouwen en wensen je veel succes en plezier tijdens je trainingen!